• 8 april 1989

Ik wurdt ûnwennich, mar de klanten ek