• 9 februari 1989

Ik ha it yn ’t kafee âld hâlden, mar sels bin ‘k mei de tiid meigien