• 9 februari 1989

Ik ha it yn ’t kafee âld hâlden, mar sels bin ‘k mei de tiid meigien

Ik ha it yn ’t kafee âld hâlden, mar sels bin ‘k mei de tiid meigien

Ik ha it yn ’t kafee âld hâlden, mar sels bin ‘k mei de tiid meigien 150 150 Stichting Theater De Klieuw

artikel-tjerkje-lc

Artikel in de Leeuwarder Courant