In de pers

Tjerkje fan De Kliuw, wrâldferneamd kastleinske

Foto Leeuwarder Courant In strange skoaljuffer dy’t gjin oarder hâlde koe, sa typearre in klant Tjerkje Huitema oait. Folkert Sijbrandij, dy’t as jonge út syn sliepkeamer wei it sicht op it kafee hie, makket in…

read more